Altaner

Foreningens adgang til altaner og terrasser
I lyset af de erfaringer, vi har gjort i forbindelse med renoveringen af tagterrasserne, finder vi det nødvendigt at præcisere visse pligter og forhold, selvom de allerede følger af vedtægterne:
1) Alle har pligt til mindst en gang årligt at skrue brædderne op og rense afløbene
på deres terrasse. I modsat fald vil der være risiko for oversvømmelser og dermed
skader på egen og de underliggende lejligheder. Denne pligt gælder også for beboere med altaner, selvom tagterrasserne naturligvis er mere udsat for vejrliget. I disse tider med periodevist voldsomme regnskyl er det oplagt meget vigtigt, at alle
beboere lever op til denne forpligtelse.
2) Ejerforeningen/bestyrelsen har en ubetinget ret til let og uden særlige foranstaltninger at kunne komme til at skrue terrassebrædder op, f. eks. i tilfælde af en utæthed i taget.
Afhjælpning af evt. hindringer herfor sker for ejerens regning.
3) Tagterrasserne og alle altanerne, herunder også dem i stueetagen, er en del af
fællesarealet, jf. vedtægternes § 21, og tilhører således ikke de enkelte lejligheder,
om end beboerne selvfølgelig har enebrugsretten til hver ”deres” terrasse/altan.
Det er derfor ikke tilladt for den enkelte ejer at foretage ændringer af terrasserne
uden bestyrelsens samtykke, jf. § 23. Hvis en ejer konstaterer ”gamle” ulovlige
ændringer eller installationer på sin terrasse på et eller andet tidspunkt efter køb
af og indflytning i sin lejlighed, må ansvaret gøres gældende overfor den tidligere ejer.
Den løbende vedligeholdelse af terrasser og altaner (f.eks. renholdelse og vedligeholdelse) påhviler beboerne.
Vi kan stærkt anbefale, at man jævnligt maler/olierer især de terrasser/altaner, der er særligt udsat for solen.
Udskiftninger af terrassebrædder m.m. påhviler ejerforeningen. Foreningen bekoster ved fremtidige nødvendige udskiftninger af terrassebrædder udgifter svarende til den standard, der netop er lagt på samtlige terrasser. Eventuelle dyrere ønsker er for ejerens egen regning. Foreningen er heller ikke ansvarlig for ulovlige
installationer m.m., hvis fjernelse sker for ejerens regning.

Kilde: Tagterrasser20140925

Rengøring af altaner

Det er vigtigt at ejerne mindst 1 gang om året fjerner blade og jord i afløb under altaner og i nedløbsrør.
Manglende rengøring har nogle gange været årsag til vandskader i de øverste lejligheder. 
Som det fremgår af billederne, så samler der sig en del jord og blade – også selv om man måske ikke selv har altanplanter stående.