Love og regler

Love og regler for ombygning af ejerlejligheder kan findes ved at trykke på følgende link:”

Ombygning i lejlighed - ejernes forpligtigelser

Et medlem er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillevægge, i det omfang dette ikke er til gene eller medfører udgifter for medejere. Arbejderne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav.

Medlemmet er berettiget til at foretage sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer gennem andre ejeres ejerlejlighed. Der skal tages størst muligt hensyn til ejerne af de berørte ejerlejligheder, også selv om arbejderne bliver væsentlig dyrere. Der skal ske fuldstændig retablering og arbejdet må ikke medføre forandringer i de pågældende lejligheder medmindre forandringerne er nødvendige for fagligt korrekt udførelse og ikke er til væsentlig ulempe for den der skal tåle forandringen

Bestyrelsen skal godkende eventuelle arbejder der påvirker eller griber ind i fælles installationer, fælles bygningsdele eller fælles arealer – også selv om arbejderne isoleret set ikke kræver byggetilladelse. Det omhandler bl.a. flytning af køkken, ændringer i vådrum, så som udvidelse eller flytning af bad eller ændringer hvor fællesinstallationer for vand, afløb ventilation og varme bliver påvirket. Bemærk, at udelukkende el-gulvvarme kan godkendes. Medlemmet skal søge om bestyrelsens tilladelse, inden arbejdet igangsættes. 

For at kunne søge byggetilladelse kræver kommunen, at bestyrelsen giver sit samtykke hertil. Det skyldes at bestyrelsen på foreningens vegne er ansvarlig for selve bygningens tilstand.

Bestyrelsen har imidlertid ikke kompetencer og ressourcer til at vurdere ejernes byggeprojekter og konsekvensen heraf for bygningen og fællesskabet. Denne opgave er derfor udliciteret til CEJ Ejendomsadministrations tekniske afdeling. Når CEJs tekniske afdeling har godkendt byggeprojektet, vil det blive sendt til godkendelse af bestyrelsen. Efter arbejdet udførelse vil den ansvarlige hos CEJ kontrollere at arbejdet er udført i overensstemmelse med den givne tilladelse.

Medlemmet er ansvarlig for alle skader, gener og udgifter der før under og efter arbejdet måtte opstå som følge af medlemmets arbejde.

Når du ønsker et projekt godkendt af foreningen, skal du sende en beskrivelse samt eventuelle tegninger, billeder og spørgsmål til:

CEJ/teknisk afdeling,

Meldahlsgade 5,
1613 Kbh. V

Mrk. Enhjørningens Gård
Mail kbh@cej.dk

Tlf. 33338282

CEJ vil herefter vurdere projektet og forsøge at besvare dine spørgsmål, ligesom de selvfølgelig også kan have uddybende spørgsmål til dig. Når projektet foreligger beskrevet i en form, teknikeren kan godkende, kan du ansøge kommunen om byggetilladelse hvis det er nødvendigt, og CEJ giver en fuldmagt til ombygningen på foreningens vegne efter godkendelse af foreningens bestyrelse

Ejendommens indretninger, konstruktioner og dimensioneringer mv. kan i sagens natur medføre begrænsninger af dine muligheder. Teknikeren angiver i sit svar eventuelle begrænsninger, der gælder og betingelser du skal opfylde i forbindelse med projektet.

Generelle betingelser omfatter typisk arbejdets udførelse og kvalitet, påvirkning af øvrige beboere, oprydning, bortskaffelse af affald eller hæftelse for skader m.v. Mere specifikke betingelser kan vedrøre etablering og tilslutning af nye skjulte rørinstallationer, tilslutning af afløbsinstallationer, placering af skakte, udsugning i køkken, nedtagning af vægge mv.

Du er ansvarlig for alle skader, gener og udgifter der før, under og efter projektet måtte opstå som følge heraf. Du bør derfor selv sørge for at alliere dig med nødvendige rådgivere og sikre at dine håndværkere udfører arbejderne håndværksmæssigt korrekt.

Du skal også selv betale for de timer bestyrelsens tekniker anvender på dit projekt.

Hvor mange timer det drejer sig om, afhænger af omfanget af dit projekt. Normalt ligger udgiften på 1.500 – 6.000 kr. inkl. moms. Du skal nok få besked, hvis udgiften i forbindelse med dit projekt ser ud til at blive større.

Når teknikeren har sendt dig sine kommentarer og eventuelle godkendelser vil du blive opkrævet udgiften for de anvendte timer sammen med fællesbidraget til ejerforeningen.