Privatlivsbeskyttelsespolitik for Ejerforeningen Enhjørningens Gård
Dataansvarlighed
Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt
Ejerforeningen Enhjørningens Gård behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivs beskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Den foreningen, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:
Ejerforeningen Enhjørningens Gård
CVR-nr.: 3166 3938
Adresse:
Overgaden Neden Vandet 1 A-C, 1414 København K
Hammershøis Kaj 2-4, 1402 København K
Wildersgade 2 A-C, 1408 København K

 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på enhjoerningen@gmail.com
Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er andelshaver/ejer/lejer i den ejendom, som ejes og drives af Ejerforeningen Enhjørningens Gård. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores aftaleforhold med dig, samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
  • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontakt-e-mailadresse
  • CPR-nummer
  • Andre almindelige oplysninger, herunder tv-billeder i forbindelse med overvågning.
Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom.
Opsætning af tv-overvågning vil ske i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven og privatlivsbeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at der vil blive skiltet med områder, hvor der er tv-overvågning, at optagelser kun opbevares i henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt vil ske på en sådan måde, at privatområder, eksempelvis ind ad dør eller vindue i din lejlighed, ikke filmes.
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med drift og udvendig vedligeholdelse eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker til brug for:
  • Administration af dit ejermål, herunder nødvendig kommunikation med dig
  • Hvis ejendommen skal sælges, bliver persondata tilgængeligt i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende
  • Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
  • Opfyldelse aflovkrav
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse vores ejendomsadministrator CEJ om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte e-mailadressen ans@cej.dk til at meddele CEJ dine ændringer.
For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.
Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til
Med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et   behandle dine persondata – også uden dit samtykke.
Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det
Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig..
Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.
Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores samarbejdspartnere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back-up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autentiteten af dine data ved hjælp af kryptering.   
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.
Vi indhenter dit samtykke
Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.
Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. . Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har ret til at flytte dine data
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os.
Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse. 
Administration
Databehandler
CEJ Ejendomsadministration A/S forestår den daglige administration af foreningen.
Det er bl.a. CEJ Ejendomsadministration A/S, der er databehandler af dine personlige data:
CEJ Ejendomsadministration A/S
CVR.: 29803250
Meldahlsgade 5, 1316 København V
Klageadgang
Datatilsynet
Hvis du ønsker at klage over vores indsamling, opbevaring eller behandling af dine oplysninger, kan du kontakte os på enhjoerningen@gmail.com
Du kan også rette henvendelse til datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Telefon 3319 3200, Fax 3319 3218, E-mail dt@datatilsynet.dk